linka
linka
DOPORUČUJEME

Žádost o poskytnutí informace ...

Žádost o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb.

- postup vyřízení věci, formuláře, vzory

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Dle tohoto zákona Úřad Libice nad Cidlinou  jako povinný subjekt má za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti. Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může Úřad Libice nad Cidlinou požádat o informaci ústně nebo písemně.

Obsah písemné žádosti (včetně žádostí podaných elektronickou poštou nebo faxem) zpracovatel - příslušný odbor úřadu Libice nad Cidlinou posoudí a vyřídí následovně:

 1. Je-li žádost podána písemně, podatelna nebo odbor ověří, zda žádost obsahuje identifikaci žadatele a zaznamenají ji do centrálního registru žádostí o informaci.
   
 2. Je-li žádost podána ústně, zodpoví ji příslušný pracovník úřadu Libice nad Cidlinou či člen vedení také zpravidla ústně, případně na základě posouzení rozsahu požadované informace sdělí, že tato informace musí být vypracována v písemné podobě, předloží žadateli k vyplnění formulář žádosti a podá nezbytné informace o průběhu vyřizování žádosti. Záznam o ústní žádosti o informaci se pořizuje pouze v případě, že žádost není kladně vyřízena, tj. není poskytnuta informace.
   
 3. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve odpovědný pracovník žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, předloží odpovědný pracovník vedoucímu odboru nebo členu vedení rozhodnutí o nevyhovění žádosti.
   
 4. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Libice nad Cidlinou, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
   
 5. V případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace, vydá rozhodnutí o nevyhovění žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.
   
 6. V ostatních případech poskytne požadovanou informaci, a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii, pořízením záznamu na paměťových médiích, a to ve lhůtě do 30 dnů. V závažných důvodech pak do 50 dnů.
   
 7. V případě vyřízení žádosti, kde je stanovena úhrada nákladů, odpovědný pracovník odešle oznámení o vyřízení žádosti. Výši úhrady nákladů stanoví odpovědný pracovník podle sazebníku úhrad, uváděného na zadní straně formuláře „Žádost o poskytnutí informace“. Odpovědný pracovník vydá žadateli informaci po zaplacení úhrady.
   
 8. Žádost je též možné podávat elektronickou poštou. Podacím místem je v tomto případě pouze podatelna. Faxem se žádost podává pouze do informační kanceláře. Žádost podaná elektronicky se vytiskne a zaznamená do centrální evidence.

Formuláře, náležitosti, doklady

Pro písemné podání:
- je určen formulář „Žádost o poskytnutí informace“, který je níže k dispozici:

 1. v podatelně Obecního úřadu Libice nad Cidlinou, Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou, Tel: 325 637 141,
  podatelna@libicenadcidlinou.cz
   
 2. na příslušných odborech

  - žádost lze též formulovat volně s uvedením
   následujících údajů:
 1. identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, příp. adresa e-mailu)
 2. charakteristika požadované informace
 3. způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí)

Dokumenty ke stažení

  

virtuální prohlídka obce
 
Obecní úřad Libice nad Cidlinou

Husova 4, 289 07 Libice n. C.
Tel.: 325 637 141, 325 637 254
více informací ...

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa:   8 - 11  hod.
 
místostarosta:
Pondělí a Středa: 8 - 10 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )